Strategia naţională IMI pe termen lung

1. INTRODUCERE

Contextul organizării reuniunii Grupului de Lucru din 23 aprilie 2015

Chestionar pentru Strategia IMI

Prezentarea concluziilor analizei cantitative din surse statistice:

 • Analiza socio-economică: Unde ne aflăm astăzi?
 • analiza_swot: Identificarea punctelor de pornire
 • Sectoare cu potențial competitiv
 • Întrebări și răspunsuri

Plan de acțiune:

 • Implicarea membrilor Grupului de Lucru IMI PQ NET România în elaborarea strategiei
 • Realizarea și diseminarea chestionarului care asigură culegerea datelor, ideilor și propunerilor fiecărui participant implicat
 • Întrebări și răspunsuri

Care este modalitatea de legiferare şi de aplicare

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale (denumită „Directiva Calificărilor Profesionale”) instituie în sarcina autorităţilor competente naţionale din statele membre UE obligaţia de cooperare administrativă şi de asistenţă reciprocă în scopul facilitării punerii în aplicare a acesteia.

Regulamentul IMI

Alte decizii si comunicari ale Comisiei Europene (COM)

Directiva calificărilor profesionale a fost transpusă prin Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare (denumită “Legea nr. 200/2004″).

Legea nr. 200/2004 prevede ca autorităţile române competente având atribuţii de reglementare în domeniul calificărilor profesionale, la nivel central şi local, să fie identificate şi înregistrate în Sistemul de informare al pieţei interne – IMI şi să-şi îndeplinească obligaţiile ce le revin în acest context.

Fiecare autoritate competentă, definită conform Legii nr. 200/2004, trebuie să îşi îndeplinească, în mod corespunzător, obligaţia de cooperare administrativă, care nu se poate realiza fără o cunoaştere temeinică a prevederilor Directivei Calificărilor Profesionale, a legislaţiei naţionale de transpunere şi implementare, precum şi a platformei IMI.

Prevederile din Memorandumul referitor Ia Organizarea şi implementarea Sistemului Informatic pentru Piaţa Internă (Internal Market Information System – IMI) înregistrat cu nr. 5/4459/C.P.T. din data de 24.08.2007, respectiv cu nr. 20/12370/I.B. din data de 02.10.2007.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 / 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România

Hotărârea de Guvern nr. 931 / 2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne — IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI, prin care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (în prezent Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice) a fost desemnat în calitate de coordonator de arie legislativă pentru componenta calificări profesionale a IMI.

- Costuri pentru promovarea sistemului şi utilităţii IMI (conferinţe anuale, reuniuni periodice ale Grupurilor de lucru, newsletter lunar, afişe, ghiduri, manuale, interviuri, emisiuni TV/online, alte materiale de promovare);

De estimat, tabelar, pentru fiecare categorie de acţiune de promvoare, câte pe an, costul fiecăreia.

- Costurile anuale pentru instruirea utilizatorilor IMI;

Câte pe an, câte persoane la fiecare, ce cost pe persoană sau per total implică (tabel).

- Formarea continuă a resurselor umane (personal din cadrul autorităţilor competente/relevante, personal nou);

Ce costuri implică FPC?

- Costurile anuale pentru consumabile şi echipamente IT;

De făcut o estimare pe fiecare tip de organizaţie/rol din sistem, anual şi odată la 3,4,5 ani, să se pună şi achiziţii de echipamente, pentru înlocuirea celor uzate (conform cu perioada de amortizare contabilă).

- Costuri pentru personal dedicat IMI (coordonatori, personal executiv care colectează informaţiile şi transmite răspunsurile prin IMI, personal care administrează registrele/bazele de date ale autorităţilor, personal pentru actualiarea conţinutului ghidurilor de recunoaştere profesională/studii);

Se poate pe proiect special (POCA?), de cuantificat - se ia salariu orar mediu X nr. ore anual/persoana X nr. persoane.

- Costurile pentru help-desk naţional IMI.

Alte costuri pentru asistenţa tehnică a utilizatorilor IMI - costurile reuniunilor/deplasărilor la întruniri relevante organizate în alte state membre UE (reuniunile GL IMAC-IMI organizate periodic la Bruxelles, sesiuni de instruire pentru coordonatorii IMI)

2. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA REŢELEI IMI ÎN ROMÂNIA

Roluri și atribuţii:

1) pentru componenta de reţea (“networking”):

– desemnarea persoanelor din autorităţile competente (AC) care să participe la întrunirile tematice;

– adoptarea/semnarea protocoalelor de colaborare;

– participarea la întrunirile periodice ale celor desemnaţi pentru networking;

– participare la definirea caracteristicilor platformei TIC de suport (componenta colaborativă);

– primirea newsletter-ului;

– ţin legătura cu secretariatul tehnic (ST) al Reţelei, sunt practic puncte de contact pentru AC și vor distribui/disemina celor din grupele 2) si 3) informaţiile relevante;

– participarea la vizitele de studiu și schimburile de experienţă din cadrul proiectului.

2) pentru managementul calificărilor:

a) identificarea clară a calificărilor de care răspund AC;

b) identificarea, analiza și ordonarea legislaţiei aferente calificărilor;

c) definirea unui registru/bază de date cu aceste calificări și legislaţia aferentă;

d) furnizarea informaţiilor referitoare la procesele și procedurile de certificare, recunoaștere, etc.

e) analiza compatibilizării cadrului calificărilor/nivelurilor de calificare de la cel actual cu cel dat de EQF (pe modelul DOCIS);

f) re-definirea documentaţiei standard asociate calificării în sensul standardizării / alegerea unor formate unitare;

g) re-definirea procedurilor de documentare pentru calificări;

h) desemnarea persoanelor din Grupul de Lucru (GL) care vor participa la conferinţe, dar mai ales la workshop-urile tematice pentru punctele a)-g);

i) participare la definirea caracteristicilor nucleului standard de bază de date a AC, pentru gestiunea calificarilor și a informaţiilor despre posesorii calificărilor de care răspund;

j) participare la vizitele de studiu / schimburile de experienţă din proiect;

k) validarea produselor/livrabilelor Experţilor pe Termen Scurt (ETS) din domeniul calificărilor (auditurile de sistem, termenii de referinţă pentru standardizare, modelul standard de procedură și documentatie, etc);

l) participarea la elaborarea studiilor comparative cu alte state membre ale UE, în urma documentarii prin vizitele de studiu și schimburile de experienţă.

3) pentru Sistemul IMI – componenta calificări profesionale (IMI PQ):

a) identificarea corectă a rolului potenţialei AC în sistem; participare la definirea diagramei de sistem și a relaţiilor funcţionale între AC;

b) desemnare minim 2 persoane/AC drept utilizatori IMI;

c) participare la instruirile pentru utilizarea sistemului și la conferinţele anuale de promovare a IMI;

d) participare la vizite de studiu și la schimburi de experienţă;

e) participare la definirea structurii nucleului standard de bază de date a AC pentru gestiunea calificărilor și a informaţiilor despre posesorii calificărilor de care răspund;

f) răspund la cererile de informaţii primite prin Sistemul IMI;

g) transmit cereri de informaţii prin Sistemul IMI.

Secretariatul Tehnic are un rol esenţial în derularea activităţilor Grupului de Lucru IMI PQ NET România, de consolidare a unei rețele în spațiul românesc, care să sprijine eforturile Comisiei Europene și ale României, ca Stat Membru UE, de a implementa cu succes inițiativele CE în domeniul Pieței Unice Interne, în general, și al reglementărilor privind recunoașterea calificărilor profesionale și liberei circulații a cetățenilor, în special.

Personalul din cadrul ST:

- facilitează comunicarea între Autorităţile Competente prin eficientizarea fluxului de informaţii;

- asigură permanent informarea membrilor Reţelei IMI PQ NET RO, aducându-le acestora la cunoştinţă orice informaţii de interes şi răspunzând prompt tuturor solicitărilor de informare din partea acestora;

- organizează întrunirile şi reuniunile periodice;

- furnizează asistenţă tehnică în vederea realizării unei abordări metodologice unitare;

- asigură help-desk şi suport pentru utilizatorii sistemului IMI PQ;

- elaborează materiale informative, precum broşuri, pliante, ghiduri de certificare şi recunoaştere.

Fişa postului pentru coordonatori

Fişa postului pentru utilizatorii IMI (personal executiv, administratori registre IMI, etc.)

3. PLAN DE MĂSURI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI (IV. Planificare operaţională)

Aspectul fnanciar - surse de finaţare: BS = Bugetul de Stat, ESI - fondurile structurale 2014-2020 (POCU, POCA), alte tipuri de acţiuni (Erasmus+, H2020?, etc).

În funcţie de tipul de sursă de finanţare se poate contura ideea unui proiect, după aprobarea Strategiei la nivel de minister - proiect POCU sau POCA strategic pentru ministere/agentii.

Tipuri de actiuni de promovare şi conform bugetării estimative.

Obiectiv specific → Măsură → Indicatori

Promovarea Sistemului IMI → Organizarea conferinţelor de promovare IMI → cel puţin o conferinţă anuală, număr participanţi la fiecare conferinţă

Promovarea Sistemului IMI → Newsletter → transmis periodic (lunar), număr destinatari, număr vizualizări/accesări

Utilizarea eficientă a Sistemului IMI → Instruiri periodice → cel puţin o instruire anuală, număr participanţi la fiecare instruire

Nr.crt. Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termene Surse de verificare
0 actualizarea site-urilor web probleme tehnice, personal insuficient coordonatorii IMI, parteneri servere web, platforme IT permanent
1 nr. actualizări / lună verificarea conţinutului - este necesară verificarea relevanţei şi eliminarea postarilor necorespunzătoare Coordonatorul IMI PQ, partenerul IPS informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice lunar www.imipqnet.ro
2 nr. actualizări / lună publicarea manuală a informaţiilor - timp insuficient alocat activităţii, fără noutăţi publicate în anumite perioade Coordonatorul IMI S informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice lunar www.imisnet.ro
3 nr. actualizări / lună publicarea manuală a informaţiilor - timp insuficient alocat activităţii, fără noutăţi publicate în anumite perioade Coordonatorul IMI PQ informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice lunar www.cnred.edu.ro/#Sistemul-IMI
Nr.crt. Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termene Surse de verificare
0 nr. conturi retele sociale platforme proprietare ale altor companii internaţionale coordonatorii IMI, parteneri platformele Facebook, Twitter, LinkedIn, SlideShare, issuu, YouTube, etc. permanent
1 nr. postari / lună pentru pagina de Facebook IMI PQ NET verificarea conţinutului preluat automat prin RSS - este necesară verificarea relevanţei şi eliminarea postarilor necorespunzătoare Coordonatorul IMI PQ, partenerul IPS informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice zilnic Pagina FB IMI PQ NET Romania
2 nr. postari / lună pentru pagina de Facebook IMI S NET publicarea manuală a informaţiilor - timp insuficient alocat activităţii, fără noutăţi publicate în anumite perioade Coordonatorul IMI S informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice lunar Pagina FB IMI S NET Romania
3 nr. postari publicarea manuală a informaţiilor - timp insuficient alocat activităţii, fără noutăţi publicate în anumite perioade Coordonatorul IMI informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice periodicitatea adresa web
Nr.crt. Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termene Surse de verificare
0 12 newslettere / an timp insuficient, lipsa experţilor în comunicare Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă informaţii primite prin e-mail de la Comisia Europeană, de la membrii Grupului de Lucru sau preluate din paginile Facebook lunar Fişierele PDF publicate pe site
1 nr. destinatari / newsletter adrese de e-mail nefuncţionale, actualizarea listei destinatarilor Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă baza de date cu adresele de mail ale destinatarilor lunar Contul de mail secretariat.imipqnet@gmail.com , platforma FengOffice
Nr.crt. Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termene Surse de verificare
0 1 conferinţă / an resurse insuficiente pentru organizarea conferinţei Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă mape conferinţă, pauze de cafea, pauza de masă, aparat foto şi camera video cu card de memorie anual lista participanţilor, poze, înregistrări audio-video
1 nr. participanţi / conferinţă resurse insuficiente pentru organizarea conferinţei pe arii legislative mape conferinţă, pauze de cafea, pauza de masă, aparat foto şi camera video cu card de memorie anual lista participanţilor, poze, înregistrări audio-video
2 nr. invitaţi / conferinţă resurse insuficiente pentru decontarea cheltuielilor pentru invitaţii din provincie/din străinătate pe arii legislative microfon, videoproiector şi ecran de proiecţie, computer cu suita office, conexiune la internet anual agenda conferinţei, prezentări PowerPoint, pagini web
3 nr. invitaţi mass-media / conferinţă de presă resurse insuficiente pentru decontarea cheltuielilor pentru invitaţii din provincie/din străinătate pe arii legislative biroul de presă al Ministerului anual agenda conferinţei, prezentări PowerPoint, pagini web
Nr.crt. Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termene Surse de verificare
0 Raportul transmis periodic prin e-mail de IMI-Helpdesk Comisia Europeană bi-lunar
1 Statistica publicată pe site-ul oficial IMI-NET Comisia Europeană bi-anual
2 Statistica publicată în Tabloul de bord al pieţei Interne Comisia Europeană anual
Nr.crt. Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termene Surse de verificare
0 2 Grupuri de Lucru
1 nr. participanţi / reuniune resurse insuficiente pentru organizarea reuniunii pe arii legislative mape reuniune, pauze de cafea, pauza de masă, aparat foto şi camera video cu card de memorie anual lista participanţilor, poze, înregistrări audio-video
1.1 nr. participanţi cu funcţii de conducere nr. redus de participanţi mape cu materiale informative, catering, sala suficient de mare, nr. corespunzător de scaune lista participanţilor
1.2 nr. participanţi cu rol de utilizator IMI
1.3 nr. participanţi cu rol de expert
2 nr. invitaţi resurse insuficiente pentru decontarea cheltuielilor pentru invitaţii din provincie/din străinătate pe arii legislative invitat-speaker, microfon, videoproiector şi ecran de proiecţie, computer cu suita office, conexiune la internet anual agenda reuniunii, prezentări PowerPoint, pagini web
Nr.crt. Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termene Surse de verificare
0 1 instruire / an resurse insuficiente pentru organizarea instruirii
1 nr. organizaţii cu rol de coordonator IMI organizaţii care nu desemnează participanţi la instruire Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă spaţiul cu dotările necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire anual Sistemul IMI
1.1 nr. utilizatori IMI cu rol de coordonator nr. insuficient de coordonatori-formatori formator, materiale (auto)instruire, catering lista participanţilor
2 nr. autorităţi competente autorităţi care nu desemnează participanţi la instruire Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă spaţiul cu dotările necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire anual Sistemul IMI
2.1 nr. utilizatori IMI cu rol de administrator local de date schimbarea persoanei cu aceste atribuţii formator, materiale (auto)instruire, catering lista participanţilor
2.2 nr. utilizatori IMI cu rol de gestionar mai putin de 2 utilizatori desemnaţi, nominalizarea altor utilizatori lista participanţilor
3 nr. experți instruiți pentru formularea răspunsurilor oficiale prin IMI (pentru conținut) organizaţii care nu desemnează participanţi la instruire Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă spaţiul cu dotările necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire anual Sistemul IMI
Nr.crt. Indicatori Riscuri Responsabili Resurse Termene Surse de verificare
0 ghiduri de utilizare IMI, statistica IMI, ghiduri de recunoaștere, studii comparative resurse umane insuficiente cu pregătirea necesară
1 nr. versiuni ale manualului de utilizare IMI colectarea datelor necesare Comisia Europeană, Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă Sistemul IMI anual http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/library/index_ro.htm, manualul de utilizare IMI - http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=manualul_de_utilizare_imi
2 statistica pe ani, arii legislative, autorități colectarea datelor necesare Comisia Europeană, Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă datele din Sistemul IMI anual http://www.cnred.edu.ro/#Statistica-IMI-NET, http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/index_ro.htm, http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/internal_market_information_system/index_en.htm
3 30 ghiduri de recunoatere profesională colectarea datelor necesare coordonatorul de arie legislativă IMI PQ datele de la Autoritățile Competente anual http://www.cnred.edu.ro/#e-books
4 8 studii comparative colectarea datelor necesare coordonatorul de arie legislativă IMI PQ datele de la Autoritățile Competente anual http://www.cnred.edu.ro/#e-books

- Modulele și componentele IMI

Ariile legislative (componente verticale)
Module (componente orizontale) Calificari Profesionale Servicii Detaşarea lucrătorilor Drepturile pacienţilor Permisul de conducere pentru mecanici de locomotivă Comerț electronic (proiect pilot) Achiziții publice (proiect pilot) SOLVIT Transportul de numerar în euro
Autorităţi / coordonatori RO X X X X X x x X -
Repertoriu de registre X X - X - - - - -
Cereri de informaţii X X X X X - x - -
Cereri de măsuri - - - - - x - - -
Notificări X X - - X x - - -
Repertoriu de diplome x (din toamna 2015) - - - - - - - -
Card profesional x (din 01.2016) - - - - - - - -
Mecanismul de alertă x (din 01.2016) X - - - - - - -
Procesarea dosarelor - - - - - - - X -
Repertoriu - - - - - - - - X

- Actorii IMI

 1. Coordonatorul național IMI
 2. Coordonatorii de acces / de conținut
 3. Autoritățile competente (inclusiv cele relevante)

Autorități competente

 1. Ministerului Economiei - autoritatea_nationala_pentru_turism - Direcţia Promovare, Marketing şi Produse Turistice Inovative
 2. centrul_de_scafandri (Unitatea Militara 02145 Constanta)
 3. Ministerul Educaţiei Naţionale - directia_generala_invatamant_superior
 4. ministerul_sanatatii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale
 5. Regia Autonomă „registrul_auto_roman

Coordonatori relevanţi

Autorități relevante

Înregistrate:

 1. agentia_nationala_pentru_plati_si_inspectie_sociala - ANPIS - comisiile care acreditează furnizorii de formare profesioanală a adulților;
 2. Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române

Autorităţi relevante propuse pentru înregistrarea în IMI PQ:

 1. Înregistrarea în IMI a celor n institutii_de_invatamant_superior_acreditate_in_romania (pentru verificari diplome, notificări IMI PQ, repertoriu de diplome pentru CPE), coordonate în IMI de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) și agentia_romana_de_asigurare_a_calitatii_in_invatamantul_superior (ARACIS);
 2. Înregistrarea în IMI a celor 42 de inspectorate_scolare_judetene (pentru verificari diplome la unitățile de învățământ preuniversitar), coordonate în IMI de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) și agentia_romana_de_asigurare_a_calitatii_in_invatamantul_preuniversitar (ARACIP).

- Regulamentul IMI

- Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

- Înregistrarea ca Operator de Date cu Caracter Personal la ANSPDCP

- Datele de contact ale autorităţilor competente

- Datele de contact ale utilizatorilor IMI

- Datele despre registrele IMI (bazele de date ale autorităţilor înregistrate în IMI)

4. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI ŞI MONITORIZAREA

5. ANEXE

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa Secretariatului tehnic al Retelei IMI PQ Net România,

domnului Alexandru-Ionut Chiuta, e-mail alexandru.chiuta@medu.edu.ro , telefoane 0743 545 929 sau 0721 765 664.

 • strategia_nationala_imi_pe_termen_lung.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
 • (editare externă)